VEDVARENDE ENERGI

Klodens største ressource

Vedvarende energi dannes af ressourcer, der genvindes naturligt, som f.eks. solenergi, vindenergi og bølgeenergi. I modsætning til fossile brændstoffer slipper de vedvarende energikilder ikke op. Energien kommer nemlig fra bæredygtige kilder, der fornyes naturligt.

Vedvarende energikilder er en af de mest lovende muligheder for at opfylde vores energibehov på en bæredygtig måde i fremtiden. Dermed kan de være med til at eliminere brugen af fossile brændstoffer, da de er mindre miljøskadelige og kan bidrage til at reducere udledningen af drivhusgasser, som er en af de største årsager til den globale opvarmning. En yderligere fordel ved vedvarende energi er, at det er billigt at producere, da tilgængeligheden er uendelig.

I UNISON udvikler vi VE-anlæg baseret på energikilderne sol- og vindkraft.  

Uafhængig af fossil energi

Danmark skal være klimaneutral senest i 2050 jf. FN’s klimamål. Klimakrisen viser os, at der er behov for hurtige fald i CO2 udledninger. Hvis vi ønsker at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C, skal der ske drastiske ændringer. Det bliver bl.a. nødvendigt at omlægge energiproduktionen fra fossil- til bæredygtig produktion. Behovet for uafhængighed af kul, olie og gas bliver ydermere underbygget af de seneste geopolitiske udfordringer i Europa.

Skån kloden med vedvarende energi

Verdens efterspørgsel på strøm stiger år for år, ikke mindst fordi vi arbejder henimod en elektrificering af samfundet, som led af den grønne omstilling. Ved anvendelse af sol- og vind til produktion af energi, kan vi imødekomme nutidens forbrugsbehov for energi, uden at gå på kompromis med fremtidige generationers behov. Vedvarende energi skåner kloden og yder et stort bidrag til at bekæmpe den klimakrise, verden står overfor.

Solenergi er vedvarende energi

Solenergi er en af de mest almindelige typer vedvarende energi. Som navnet siger det, genereres den af solen. Solenergi kan anvendes til at producere elektricitet, varme og lys. Det er en bæredygtig og miljøvenlig form for energi, da det ikke udleder skadelige drivhusgasser eller andre former for forurening.

Solenergi produceres ved hjælp af solcellepaneler, der omdanner sollys til elektricitet. Solcellepaneler består af solceller, som er en halvleder(diode), der omsætter lysstråling direkte til elektricitet ved hjælp af den såkaldte fotoelektriske effekt. 

Vindenergi er en uudtømmelig ressource

Vindenergi er en anden type vedvarende energi, der som navnet siger det, genereres gennem vind. Denne energiform er ubegrænset og kan anvendes til at producere elektricitet ved hjælp af vindmøller, der omdanner vindenergi til elektricitet. Vindmøller består af en rotor med blade, der drejer rundt, når vinden blæser. Rotoren er forbundet med en generator, der omdanner bevægelsesenergien fra rotoren til elektricitet. 

Vindenergi er især velegnet til at producere elektricitet i områder med en konstant og kraftig vind. Derfor findes der ofte store vindmølleparker i kystnære områder og på højlandet.