BIODIVERSITET SKABER NATURLIG MERVÆRDI

Vores VE-anlæg prioriterer lokale naturinteresser og fremmer biodiversiteten

I UNISON sørger vi for at tilpasse det enkelte projektet til den omkringliggende natur. Med vores tiltag og biodiversitetsfremmende foranstaltninger ønsker vi, at vores VE-anlæg skaber de bedste rammer i og omkring projektområdet, for at flora og fauna kan udfolde sig på en ny måde.

Et VE-anlæg optager arealmæssigt et stort område. Dette giver os mulighed for at producere store mængder vedvarende energi. Samtidig kan vi omlægge monokulturelt dyrket landbrugsjord til et område med en ny naturlig ligevægt. Det er med til at fremme lokal biodiversitet, da det skaber grobund for flere dyre- og plantearter.

Du kan læse mere om vores forskellige biodiversitetsfremmende tiltag ved at downloade vores folder:

Hvorfor er biodiversitet vigtigt?

Mennesket som art har brug for at bo i en verden, som er en del af et biologisk mangfoldigt økosystem. Biodiversitet er medvirkende til at skabe den mangfoldighed, som giver vores jord livsvigtig luft, vand og mad. En bæredygtig biodiversitet er selve livsgrundlaget for, at vi som mennesker kan eksistere på jorden.

Vi arbejder hver dag for at sikre og tilrettelægge vores VE-anlæg således, at de er med til at fremme bæredygtighed og biodiversitet.

Biologisk mangfoldighed

Vi planter læhegn bestående af buske, træer, blomster og bær, for at sikre mest mulig biologisk mangfoldighed.

I UNISON sørger vi for at plante insektvenlige træer, blomster, urter, buske samt hjemmehørende frugt- og bærbuske. Formålet med dette er, at insekterne bestøver og lever af planterne om sommeren, mens lokalbefolkningen kan høste bær og frugter til efteråret.

Insekthoteller og bistader

Vi placerer insekthoteller og bistader omkring projektarealet, til gavn for omkringliggende natur og landbrug. 

I UNISON har vi mulighed for at opstille insekthoteller langs læhegnet samt samarbejde med lokale biavler, der kan etablere bi-kasser i området. Dette vil være med til at øge antallet af insekter i området og dermed være til glæde for biodiversiteten i selve projektområdet, det omkringliggende landskab.


Afgræsning med får

Vi lader får afgræsse arealerne mellem solcellepanelerne, hvilket øger arealets optag af CO2 og fremmer biodiversiteten.

I UNISON er vi i dialog med lokale fåreavlere, som ønsker at lade deres får afgræsse arealerne under og imellem solcellepanelerne. Ud over selve plejen af området i VE-anlægget er der flere positive afledte effekter ved at lade området afgræsse med får. Afgræsning med får kan være med til at binde kulstof på græs-, engarealer og lignende. På denne måde, kan man øge et areals optag af CO2 betydeligt.