Privatlivspolitik (GDPR)

 Sidst opdateret: 13-03-2024

1.   Information om behandling af personoplysninger

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan UNISON Energy Partners ApS (UNISON) behandler og opbevarer de personoplysninger, vi indsamler. Derudover indeholder politikken også oplysninger om, hvilke rettigheder du har i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

Den person, der registreres og behandles personoplysninger om, omtales herefter som ”den registrerede”.

2.    Dataansvarlig

UNISON er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger vedrørende personer listet i afsnit 4. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

UNISON Energy Partners, ApS

Inge Lehmans Gade 10, 6. sal

DK-8000 Aarhus C

CVR-nr.: 39971682

I tilfælde af spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, kan vi kontaktes via GDPR@unisonep.com.

3.    Databehandlere

De færreste kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi har derfor databehandlere til f.eks. at levere systemer til at organisere vores arbejde samt håndterer personoplysninger på vores vegne, for at højne sikkerheden. Som dataansvarlig stiller vi høje krav til, at vores databehandlere kan garantere, at personoplysningerne er beskyttet og sikrer, at de har en databehandleraftale.

4.    Hvem vi håndterer personoplysninger om

Vi indsamler og behandler personoplysninger om følgende personer.

Personkategorier
Formål

Ansatte

Vi behandler personoplysninger om den registrerede i forbindelse med personaleadministration (barsel, ferie, løn), oplysninger til hjemmeside (navn, billede).

Ansøgere

Vi behandler personoplysninger om den registrerede i forbindelse med vurdering af vedkommes profil til den konkrete stilling.

Politikere, kommunale medarbejdere og borgere

Vi behandler personoplysninger om den registrerede i forbindelse med at indgå i dialog om udviklingen af energiprojekter med politikere, kommunale medarbejdere og lokale borgere nær vores projektområder samt for at kunne målrette kommunikationen.

Forretningsforbindelser (kunder, leverandører, samarbejdspartnere, lodsejere)

Vi behandler personoplysninger om den registrerede i forbindelse med at indgå et professionelt kontraktligt samarbejde samt for at målrette kommunikationen.

Investorer

Vi behandler personoplysninger om den registrerede i forbindelse med indgåelse af finansiering, administrere ejerforholdene i UNISON samt for at målrette kommunikationen.

Bestyrelsesmedlemmer

Vi behandler personoplysninger om den registrerede i forbindelse med at sikre adgang til nødvendige dokumenter samt lette kommunikationen mellem ledelsen og bestyrelsen.

5.    Hvilke personoplysninger indsamler vi

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger.

Personkategorier
Typer af personoplysninger

Ansatte

Identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Oplysninger vedrørende ansættelsesforholdet til brug for administration, herunder stilling og tjenestested, lønforhold, oplysninger af relevans for lønindeholdelse, personalepapirer, uddannelse, sygefravær.

Ansøgere

Identifikationsoplysninger, herunder navn, telefonnummer og e-mail.

Vi behandler kun de oplysninger som den registrerede angiver i forbindelse med ansøgningsprocessen, f.eks. kompetenceprofil, stilling og tjenestested, CV-oplysninger, uddannelse, faglige kvalifikationer og lønforhold samt begrundelser herfor.

Politikere, kommunale medarbejdere og borgere

Identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Vi behandler kun den information, som den registrerede giver os i forbindelse med vores kommunikation eller som er offentligt tilgængeligt.

Forretningsforbindelser

Identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Vi behandler kun den information, som den registrerede giver os i forbindelse med vores kommunikation eller som er offentligt tilgængeligt.

Vi kan i nogle tilfælde være nødt til at behandle bankoplysninger og/eller oplysninger om dit CPR-nummer for at kunne opfylde kontraktuelle og lovgivningsmæssige forpligtelser.

Investorer

Identifikationsoplysninger, herunder navn, telefonnummer og e-mail.

Vi kan i nogle tilfælde være nødt til at behandle bankoplysninger og/eller oplysninger om dit CPR-nummer for at kunne opfylde kontraktuelle og lovgivningsmæssige forpligtelser.

Bestyrelsesmedlemmer

Identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Vi kan i nogle tilfælde være nødt til at behandle bankoplysninger og/eller oplysninger om dit CPR-nummer for at kunne opfylde kontraktuelle og lovgivningsmæssige forpligtelser.

6.    Videregivelse af personoplysninger 

Vi videregiver personoplysninger til følgende.

Personkategorier
Modtagere af personoplysninger

Ansatte

Vi videregiver personoplysninger til offentlige myndigheder f.eks. SKAT og lignende i forbindelse med indberetning af løn, pensionsbidrag, feriekonto, lovpligtig statistik m.v. og eventuelt i forbindelse med refusion af barsels- og/eller sygedagpenge samt private aktører såsom f.eks. lønadministrationsselskaber, banker samt forsikrings- og pensionsselskaber.

Personoplysninger bliver som udgangspunkt ikke delt med tredjeparter, medmindre der er særligt behov herfor. Internt deles personoplysninger alene efter behov. Vi kan dog benytte databehandlere til opbevaring af personoplysninger. I disse tilfælde sikrer vi, at der foreligger en databehandleraftale. Videregivelser vil altid ske i henhold til reglerne i databeskyttelseslovgivningen.

Ansøgere

Vi deler udelukkende den registreredes samlede ansøgning internt med de medarbejdere, som er involveret i rekrutteringsprocessen.

Personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke til en tredjepart. Vi kan dog benytte databehandlere til opbevaring af personoplysninger. I disse tilfælde sikrer vi, at der foreligger en databehandleraftale. Videregivelser vil altid ske i henhold til reglerne i databeskyttelseslovgivningen.

Politikere, kommunale medarbejdere og borgere

Vi deler udelukkende personoplysninger om den registrerede internt efter behov.

Personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke til en tredjepart. Vi kan dog benytte databehandlere til opbevaring af personoplysninger. I disse tilfælde sikrer vi, at der foreligger en databehandleraftale. Videregivelser vil altid ske i henhold til reglerne i databeskyttelseslovgivningen.

Forretningsforbindelser

I forbindelse med et samarbejde kan personoplysninger blive videregivet til offentlige myndigheder f.eks. SKAT, Erhvervsstyrelsen, Tinglysningsretten og lignende eller private aktører f.eks. banker, advokater, revisor og forsikringsselskaber.

Personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke til en tredjepart. Vi kan dog benytte databehandlere til opbevaring af personoplysninger. I disse tilfælde sikrer vi, at der foreligger en databehandleraftale. Videregivelser vil altid ske i henhold til reglerne i databeskyttelseslovgivningen.

Investorer

I forbindelse med et samarbejde kan personoplysninger blive videregivet til offentlige myndigheder f.eks. SKAT, Erhvervsstyrelsen, Tinglysningsretten og lignende eller private aktører f.eks. banker, advokater, revisor og forsikringsselskaber.

Personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke til en tredjepart. Vi kan dog benytte databehandlere til opbevaring af personoplysninger. I disse tilfælde sikrer vi, at der foreligger en databehandleraftale. Videregivelser vil altid ske i henhold til reglerne i databeskyttelseslovgivningen.

Bestyrelsesmedlemmer

I forbindelse med et samarbejde kan personoplysninger blive videregivet til offentlige myndigheder f.eks. SKAT, Erhvervsstyrelsen og lignende eller private aktører f.eks. banker, advokater, revisor og forsikringsselskaber.

Personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke til en tredjepart. Vi kan dog benytte databehandlere til opbevaring af personoplysninger. I disse tilfælde sikrer vi, at der foreligger en databehandleraftale. Videregivelser vil altid ske i henhold til reglerne i databeskyttelseslovgivningen.

7.    Opbevaringsperiode og sletning af personoplysninger 

Vi opbevarer og sletter personoplysninger på følgende måde.

Personkategorier
Opbevaringsperiode og slettefrister

Ansatte

Personoplysninger opbevares så længe der foreligger et kontraktligt samarbejde eller en anden begrundet anvendelse mellem den registrerede og UNISON. Personoplysninger slettes, når der ikke længere er et begrundet formål med opbevaringen.

Ansøgere

Hvis den registrerede har sendt en uopfordret ansøgning, vil HR inden for en rimelig periode af modtagelsen vurdere om ansøgningen er relevant for UNISON. Hvis der ikke foreligger et umiddelbart match, vil den registreredes oplysninger blive slettet, når der ikke længere er et begrundet formål med opbevaringen.

Hvis den registrerede har sendt en ansøgning til et opslået job, vil HR slette personoplysningerne i det tilfælde, at der ikke forekommer en ansættelse, og når der ikke længere er et begrundet formål med opbevaringen.

Politikere, kommunale medarbejdere og borgere

Personoplysninger om den registrerede opbevares så længe det vurderes relevant for UNISONs projektudvikling og -arbejde, hvilket beror på en konkret vurdering i henhold til det enkelte projekt. Personoplysninger slettes, når der ikke længere er et begrundet formål med opbevaringen.

Forretningsforbindelser

Personoplysninger opbevares så længe der er et indgået et kontraktligt samarbejde eller en anden begrundet anvendelse mellem den registrerede og UNISON. Efter et samarbejde ophører, vil der ske en individuel vurdering af, hvorvidt den registreredes personoplysninger kan opbevares eller skal slettes. Denne vurdering sker på baggrund af muligheder om et fremtidigt samarbejde eller andre begrundede formål. Hvis dette ikke er tilfældet, slettes personoplysningerne, når der ikke længere er et begrundet formål med opbevaringen.

Investorer

Personoplysninger opbevares så længe der er et indgået et kontraktligt samarbejde eller en anden begrundet anvendelse mellem den registrerede og UNISON. Efter et samarbejde ophører, vil der ske en individuel vurdering af, hvorvidt den registreredes personoplysninger kan opbevares eller skal slettes. Denne vurdering sker på baggrund af muligheder om et fremtidigt samarbejde eller andre begrundede formål. Hvis dette ikke er tilfældet, slettes personoplysningerne, når der ikke længere er et begrundet formål med opbevaringen.

Bestyrelsesmedlemmer

Personoplysninger opbevares så længe den registrerede indgår som bestyrelsesmedlem i UNISON eller der foreligger en anden begrundet anvendelse. Personoplysninger slettes, når der ikke længere er et begrundet formål med opbevaringen.

8.  Retten til at trække samtykke tilbage

Når du modtager vores nyhedsbrev, er behandlingen af dine persondata baseret på samtykke. Du har dermed ret til at trække samtykket tilbage til enhver tid. Dette kan du gøre ved at afmelde nyhedsbrevet eller ved at kontakte os på ovenstående kontaktoplysninger.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tidspunkt. Derfor påvirkes lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke op til tidspunktet for tilbagetrækningen ikke.

9.  De registreredes rettigheder

Den registrerede har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.

  1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret). Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

  2. Ret til berigtigelse (rettelse). Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

  3. Ret til sletning. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

  4. Ret til begrænsning af behandling. Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

  5. Ret til indsigelse. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

  6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet). Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

  7. Tilbagetrækning af samtykke. Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10.  Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du mener, at behandlingen er i strid med reglerne i databeskyttelseslovgivningen. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.