Sådan arbejder vi

Vi udvikler, bygger og driver vedvarende energiparker

Vi mener, at det lokalsamfund, som bliver nabo til et nyt VE-projekt, skal tilgodeses. I den forbindelse inviterer vi derfor lokalbefolkningen med på den grønne rejse igennem mulighed for medejerskab af VE-projektet. Vores håb er, at dette vil fremme interessen for projektet og den grønne omstilling, og samme tid give et incitament til at deltage aktivt i den grønne omstilling – sådan arbejder vi.

Læs mere om vores fremgangsmåde nedenfor.

Vi stræber efter en lokal forankring af vores projekter

Som led i vores forretningsmodel tager vi os af alle skridt i processen, fra udvikling til drift. Vores partnerskabstilgang tager sigte på at skabe værdi for alle interessenter, der er involveret i et projekt. Det være sig jordejere, lokalsamfund, kommuner, PPA-kunder eller investorer. Vi ser alle interessenter som partnere, og vi er åbne for at drøfte forskellige samarbejdsmodeller.

Vi ved, at energiprojekter på landområder ofte vækker bekymring og usikkerhed hos lokale borgere, hvilket vi har fuld forståelse for. Vores erfaring viser os, at et energiprojekt kan være forbundet med mange myter og misforståelser. Dem ønsker vi at aflive. Derfor starter vi dialogen tidligt i udviklingsprocessen. Den tidlige dialog har til formål, at projektet udvikles i et samarbejde med lokalsamfundet. Vi inviterer til borgermøder, besøger naboerne for at få et indblik i påvirkningen og afholder møder med relevante myndigheder. Derudover drøfter vi mulighederne samt interessen for lokalt medejerskab i projekterne.

Vi tager hensyn til det lokale landskabsbillede

Når vi udvikler et projektområde, har vi stor fokus på både naturbeskyttelse, de kommunale udpegninger samt nabosituationen. Vi bestræber os efter at samle homogene arealer, gerne nær øvrige tekniske anlæg og nær en transformer station, for at mindske længden af kablerne.

Rundt om projektarealet plantes et læhegn, som på sigt, efter det er fuldt vokset ud, skal afskærme for energiprojektet. Læhegnet vil indeholde egnsplanter og planter, der hænger sammen med det øvrige landskabsbillede. Fredede områder, som f.eks. søer, mose eller dyrbeskyttelsesarealer friholdes for tekniske installationer. Her ser vi muligheder for rekreative interesser som frugtlunde, biodiversitetsarealer eller områder med nedfaldspunkter, som kan skabe et tilgængeligt naturareal til lokalsamfundet.

Vi lægger stor vægt på fremme af biodiversiteten. Med disse tiltag får energiprojekterne flere funktioner – grøn energiproduktion, fremme af biodiversitet til gavn for flora og fauna samt lokal merværdi.

Opbakning om lokal økonomi

UNISON yder et tilskud til lokale formål, udover de lovbestemte puljer (VE-bonus, Grøn Pulje):

I udviklingsprocessen undersøger vi derudover mulighederne for at samarbejde med lokale leverandører. Disse kan eksempelvis bidrage til etablering og pleje af beplantning, løbende service, afgræsning (mekanisk eller igennem fårehold), opsætning af sikkerhedshegn.