SÅDAN ARBEJDER VI

Vi udvikler, bygger og driver VE-anlæg

Vi mener, at det lokalsamfund, som bliver nabo til et nyt VE-anlæg, skal tilgodeses. En af UNISONs kerneværdier er at invitere til dialog og aktivt inddrage det nære lokalsamfund i forbindelse med projektudviklingen. Gennem tidlig dialog ønsker vi at bane vejen for en transparent proces, således at projektets videre udformning og de fremtidige anvendelsesmuligheder i og omkring projektområdet skaber reel merværdi for det omkringliggende lokalområde.

Læs mere om vores tilgang nedenfor.

Involvering af lokalsamfundet

Som led i vores forretningsmodel tager vi os af alle skridt i processen, fra udvikling til drift. Vores partnerskabstilgang tager sigte på at skabe værdi for alle interessenter, der er involveret i et projekt. 

Vi ved, at VE-anlæg på landområder ofte vækker bekymring og usikkerhed hos lokale borgere, hvilket vi har fuld forståelse for. Vores erfaring viser os, at et VE-projekt kan være forbundet med mange myter og misforståelser. Dem ønsker vi at aflive. Derfor starter vi dialogen tidligt i udviklingsprocessen. Den tidlige dialog har til formål, at projektet udvikles i et samarbejde med lokalsamfundet. Vi inviterer til borgermøder, besøger naboerne for at få et indblik i påvirkningen og afholder møder med relevante myndigheder. 

I UNISON har vi god erfaring med etablering af en lokal arbejdsgruppe, der kan deltage aktivt i den videre planlægning og agere talerør for lokalsamfundet. Vi ønsker i den videre dialog med lokalsamfundet at finde de bedst egnede løsninger til lokal forankring af projektet. 

Vi tager hensyn til det lokale landskabsbillede

Når vi udvikler et projektområde, har vi stort fokus på både naturbeskyttelse, landskabs- og naturudpegninger samt nabosituationen. Vi bestræber os på at samle homogene arealer, gerne nær øvrige tekniske anlæg og nær en transformerstation.

I og omkring projektarealet fokuserer vi på at skabe rekreative områder som frugtlunde, biodiversitetsarealer eller områder med nedfaldspunkter, som kan skabe et tilgængeligt naturareal til lokalsamfundet. Rundt om projektarealet plantes et læhegn, som på sigt, efter det er fuldt vokset ud, skal afskærme for energiprojektet. Læhegnet vil indeholde egnsplanter og planter, der hænger sammen med det øvrige landskabsbillede. Derudover vil fredede områder, som f.eks. søer eller mose, i vores projektudvikling indgå som natur- og biodiversitetsområder, der friholdes for tekniske installationer.

Vi lægger stor vægt på fremme af biodiversiteten. Med disse tiltag får VE-anlæggene flere funktioner – grøn energiproduktion, fremme af biodiversitet til gavn for flora og fauna samt lokal merværdi.

Vi stræber efter en lokal forankring af vores projekter

UNISON ønsker, at lokalsamfund og naboer til VE-anlægget skal tilgodeses. 
Dette kan være i form af følgende eksempler på tiltag til lokal forankring: 

Foruden ovenstående eksempler på frivillige tiltag medfølger en række lovbestemte ordninger (Grøn Pulje, VE-bonus samt Værditabs- og Salgsoptionsordningen) i forbindelse med etablering af et VE-projekt.